EWI Jaarverslag 2011

Project cultuur en integriteit

Organisatiecultuur en integriteit

Organisatiecultuur en integriteit vormen de bindmiddelen van een goed werkende organisatie. Vandaar dat het departement in 2011 veel aandacht besteedde aan het vestigen van een organisatiebrede cultuur en cultuurversterkende instrumenten.

Definiëring van de kernwaarden

Een speciaal hiervoor opgerichte projectgroep kwam tot de definitie van vier centrale kernwaarden: creativiteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid/integriteit en klantgerichtheid. Na enkele interactieve reflectiesessies met de personeelsleden werd beslist om creativiteit te vervangen door innovatie en samenwerken expliciet toe te voegen als vijfde kernwaarde.

Kernachtig verwoord vragen we onze medewerkers bij de uitvoeringing van hun taken volgende waarden in praktijk te brengen:

  1. Innovatief Waar mogelijk bedenken we creatieve ideeën en oplossingen, ook in onze eigen (interne) werking.
  2. Flexibel Verschillende situaties vragen verschillend gedrag: we spelen vlot in op veranderingen. Flexibiliteit is tweerichtingsverkeer: we overleggen waar de grenzen liggen.
  3. Betrouwbaar/integer We gaan zorgzaam om met mensen en middelen.
  4. Klantgericht Samen maken we werk van een vriendelijke en correcte dienstverlening.
  5. Samenwerken We werken aan hetzelfde doel. Daarbij hangt alles met alles en iedereen met iedereen samen.

Deze vijf waarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en een goed gebalanceerd evenwicht is een belangrijke voorwaarde om tot een haalbare werkwijze te komen.

Actieplan

Omdat tijdens de werksessies tevens benadrukt werd dat in onze organisatie ook het persoonlijk welzijn van de personeelsleden centraal staat, wordt in 2012 een dynamisch actieplan voorgesteld dat een evoluerend kader wil bieden om te werken in een open organsiatiecultuur.

Deontologische code

Specifiek wat integriteit betreft, communiceerden we nadrukkelijk de nieuwe deontologische code en organiseerden we per afdeling of team van het departement een verplichte opleidingssessie met dilemmatraining. Op basis van de conclusies van deze trainingen en van de procesanalyses onderzoeken we in 2012 of we extra beheersmaatregelen moeten nemen om integriteitsschendingen te vermijden.

Dit artikel is gelinkt aan de strategische doelstelling:

  • Werk maken van open en innoverend bestuur