EWI Jaarverslag 2011

Een HR-beleidsvisie voor een jong departement

Instrumenten om de werking te verbeteren

Elke organisatie die een goed evenwicht tussen resultaten en menselijk kapitaal nastreeft, maakt gebruik van een gereedschapskist vol hulpmiddelen en processen. Aanwerving, inzetbaarheid, evaluatie, beloning en een optimale balans tussen werk en privéleven zijn hierbij cruciaal.

HR-beleidsvisie

Teneinde een zicht te krijgen op de diverse instrumenten – en vooral op de samenhang, het ‘globale plaatje’ van de human resources in het departement – werd een consistente HR-beleidsvisie uitgewerkt. Enerzijds brengt deze tekst onze ambities voor de middellange termijn – tot 2015 – in kaart, anderzijds biedt hij een overzicht van de gebruikte hulpmiddelen, plannen en werktuigen.

Om de HR-beleidsvisie maximaal in de organisatie te verankeren werd gekozen voor een traject waarin terugkoppeling en communicatie essentieel zijn.

Met verenigde krachten

Begin mei 2011 stelde een projectgroep, bestaande uit de secretaris-generaal, het team HR & Vorming en het afdelingshoofd van de Managementondersteunende Diensten, een ontwerpdocument op. Na de bespreking ervan op de directieraad volgde overleg in een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit alle afdelingen. Tijdens twee vergaderingen van deze groep (9 en 23 juni) werd de tekst verfijnd. De directieraad van juli bekrachtigde de visienota, waarna de vertegenwoordigers van de vakorganisaties de tekst in het najaar kritisch evalueerden en aanvulden. In oktober werd de HR-beleidsvisie op het extranet gepubliceerd. Zowel op de directieraad als op het vakbondsoverleg zal hij geregeld worden geëvalueerd.

Dit korte en krachtige traject (zes maanden, inclusief de zomervakantie) werd met eigen middelen en mensen gerealiseerd, zonder de inbreng van externe consultancy.

Inhoud

De HR-beleidsvisie geeft de algemene principes en krijtlijnen weer van onze werking in het brede domein van human resources, personeelsbeleid- en ontwikkeling. Als koepeldocument verzekert het de samenhang tussen de plannen, acties en initiatieven die verankerd zijn in diverse strategische en operationele doelstellingen uit de managementovereenkomst en het jaarondernemingsplan.

Het document vertrekt vanuit een visietekst die aangeeft waar het departement in 2015 wil staan, geëxpliciteerd aan de hand van acht werkwoorden: kiezen, inpassen, ontwikkelen, belonen, zorgen, luisteren, begeleiden en realiseren. Bij elk ervan wordt vervolgens verwezen naar concrete (jaar-)plannen, acties en initiatieven.

Dit artikel is gelinkt aan de strategische doelstelling:

  • De managementondersteunende diensten (MOD) van het departement EWI bieden aan hun partners een professionele en competente omkaderingstructuur en dienstverlening op het vlak van mensen en middelen
  • Werk maken van open en innoverend bestuur